EWAS : epigenome-wide association study software

Home User Guide Options list Supplementary Contact US

Download

Download software here !

EWAS 2.1 (requires Java 1.7+)

 

 

 

 

 

 

 

How to Cite EWAS ?

EWAS project needs your support!

Please cite the following paper when you use EWAS. Most analysis method can be found in this paper.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Jing Xu, Linna Zhao, Di Liu, Simeng Hu1, Xiuling Song, Jin Li, Hongchao Lv, Lian Duan, Mingming Zhang, Qinghua Jiang, Guiyou Liu, Shuilin Jin, Mingzhi Liao, Meng Zhang, Rennan Feng, Fanwu Kong, Liangde Xu & Yongshuai Jiang. EWAS: epigenome-wide association study software 2.0.

[Abstract]     [PDF]     [PubMed entry]

 

2. Linna Zhao, Di Liu, Jing Xu, Zhaoyang Wang, Yang Chen,Changgui Lei, Ying Li, Guiyou Liu and Yongshuai Jiang. The framework for population epigenetic study.

[Abstract]     [PDF]     [PubMed entry]