EWASdb: epigenome-wide association study database

       EWASdb : epigenome-wide association study database


EWAS for single marker      EWAS for KEGG Pathway      EWAS for GO Category      Browers by class      Browers by alph      FAQ

The data is big,please wait a moment......

EWASdb

EWASdb is the first epigenome-wide association database (first online at 2015, and first published on Nucleic Acids Res. 2018 Oct 13) which stores the results of 1319 EWAS studies associated with 302 diseases/phenotypes (p<1e-7). Three types of EWAS results were stored in EWASdb: EWAS for single epi-marker; EWAS for KEGG pathway and EWAS for GO (Gene Ontology) categories.EWAS project needs your support!

Please cite the following paper when you use EWASdb. Most analysis method can be found in this paper.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Di liu, Linna Zhao, Zhaoyang Wang, Xu Zhou, Xiuzhao Fan, Yong Li,Jing Xu, Simeng Hu, Miaomiao Niu, Xiuling Song, Ying Li, Lijiao Zuo, Changgui Lei, Meng Zhang, Guoping Tang, Min Huang, Nan Zhang, Lian Duan, Hongchao Lv, Mingming Zhang, Jin Li, Liangde Xu, Fanwu Kong, Rennan Feng and Yongshuai Jiang. EWASdb: epigenome-wide association study database.

[Abstract]     [PDF]     [PubMed entry]

 

2. Jing Xu, Linna Zhao, Di Liu, Simeng Hu1, Xiuling Song, Jin Li, Hongchao Lv, Lian Duan, Mingming Zhang, Qinghua Jiang, Guiyou Liu, Shuilin Jin, Mingzhi Liao, Meng Zhang, Rennan Feng, Fanwu Kong, Liangde Xu & Yongshuai Jiang. EWAS: epigenome-wide association study software 2.0.

[Abstract]     [PDF]     [PubMed entry]

 

3. Linna Zhao, Di Liu, Jing Xu, Zhaoyang Wang, Yang Chen,Changgui Lei, Ying Li, Guiyou Liu and Yongshuai Jiang. The framework for population epigenetic study.

[Abstract]     [PDF]     [PubMed entry]